Regulamin portalu

REGULAMIN SERWISU EROTYZM-OCZAMI-KOBIET.PLSpis treści

I DEFINICJE

II PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

III UŻYTKOWNICY

IV ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

VII SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Serwis erotyzm-oczami-kobiet.pl umożliwia swoim Użytkownikom publikowanie i udostępnianie w Serwisie innym Użytkownikom prywatnych zdjęć, filmów i informacji, korzystanie ze zdjęć, filmów i informacji zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników oraz nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami Serwisu, w celu wzajemnej wymiany materiałów i poglądów. 


Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiotem regulacji Regulaminu są warunki korzystania przez Użytkowników oraz zasady funkcjonowania serwisu internetowego erotyzm-oczami-kobiet.pl] znajdującego się pod adresem internetowym erotyzm-oczami-kobiet.pl.


Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy Użytkownik przed rejestracją w Serwisie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Załączników i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Rozpoczęcie korzystania z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.I DEFINICJE

Objaśnienie wyrażeń stosowanych w Regulaminie:

1.    Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, zarządzający stroną internetową erotyzm-oczami-kobiet.pl; 


2.    Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.

3.    Profil — strona Użytkownika zawierająca materiały udostępnione przez Użytkownika, dostępna dla innych Użytkowników Serwisu; Administrator może wykorzystywać materiały zamieszczone w Profilu Użytkownika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


4.    Baza Kont - zbiór Materiałów udostępnionych przez Użytkowników Serwisu w Profilach oraz Danych Osobowych, które są za ich zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym na potrzeby świadczonych przez Administratora usług na warunkach określonych w Regulaminie.

5.    Konto - udostępnione Użytkownikowi miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza Materiały i zarządza nimi; za pośrednictwem Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich usług oferowanych w ramach Serwisu.


6.    Login - prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, przybrana na etapie rejestracji Konta i pozwalająca na jego identyfikację.

7.    Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.


8.    Poczta – wewnętrzna elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.

9.    Regulamin - niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.


10.    Serwis – serwis internetowy erotyzm-oczami-kobiet.pl, figurujący pod adresem internetowym erotyzm-oczami-kobiet.pl,

11.    Materiały – treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności informacje, wypowiedzi, filmy i zdjęcia oraz inne utwory.


12.    Usługa – wszelkie świadczenia oferowane Użytkownikom w ramach Serwisu.

13.    Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego.


14.    Zgłoszenie - wiadomość zaadresowana do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego Zgłoś Nadużycie (erotyzm-oczami-kobiet.pl/zgosnaduzycie) lub pocztą tradycyjną, wskazująca treści potencjalnie naruszające normy prawne, które powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści oraz oświadczenie, że zgłaszający pozostaje w przeświadczeniu, że wskazane treści są bezprawne.II PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

1.    Właścicielem Serwisu jest Outline Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Chełmońskiego 8/2, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356699, kapitał zakładowy Spółki: 50 000 złotych.

2.    Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i są utworami objętymi ochroną prawno-autorską.


3.    Administratorowi przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

4.    Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont umożliwiających umieszczanie i udostępnianie przez Użytkowników materiałów oraz korzystanie z materiałów zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników, a także wymiana poglądów, nawiązywanie kontaktów i podtrzymywanie znajomości pomiędzy Użytkownikami. Administrator udostępnia Użytkownikom miejsce w Serwisie w celu stworzenia Kont i świadczy inne Usługi w ramach Serwisu.


5.    Administratorowi przysługuje prawo jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji Materiałów umieszczonych przez Użytkowników oraz czasowego zablokowania Konta Użytkownika lub usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

6.    Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp Internetu, z programem akceptującym pliki cookies oraz konto poczty e-mail. Korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu .
III UŻYTKOWNICY

1.    Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

2.    Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.


3.    Korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta innym Użytkownikom jest zabronione.  

4.    Odpłatne Usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty, określonej w cenniku znajdującym się na stronie Serwisu. Brak cennika oznacz, że odpłatna Usługa nie jest świadczona.


5.    Korzystanie z Serwisu wymaga rejestracji.

6.    Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie; korzystanie z Serwisu przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, jest zabronione.7.    Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem erotyzm-oczami-kobiet.pl/rejestracja. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą rejestracji.


8.    Rejestracja uprawnia Użytkownika do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu, w szczególności:

- umieszczania własnych Materiałów, w tym zdjęć i filmów oraz komentarzy w celu udostępniania innym Użytkownikom,


- dostępu do Materiałów zamieszczonych przez innych Użytkowników,

- wyrażania poglądów i opinii na forum,


- odbierania i wysyłania wewnętrznych wiadomości w ramach Poczty,

- wyszukiwania w Serwisie innych Użytkowników oraz Materiałów.


9.    Rejestracja wymaga podania następujących, zgodnych z prawdą, Danych Osobowych:

a.    imienia i nazwiska,

b.    daty urodzenia,

c.    województwa i miasta,

d.    płci,

e.    działającego adresu poczty elektronicznej e-mail.


Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji; przerwanie procedury rejestracji jest jednoznaczne z usunięciem danych z systemu.

Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe Dane Osobowe. Tworzenie Kont na podstawie fikcyjnych Danych Osobowych lub Danych Osobowych innych osób jest niedopuszczalne.

Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji Danych Osobowych.

10.    Użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia Danych Osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia Danych Osobowych Użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z Usług. W razie usunięcia Danych Osobowych koniecznych do rejestracji, Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu.

11.    Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:

a.    zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,


b.    dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu,

c.    dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są moimi danymi oraz są zgodne z prawdą i nie naruszają praw Osób trzecich,


d.    wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich Danych Osobowych, w zakresie wskazanym w odrębnym oświadczeniu,

e.    wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług oraz oświadczam, że osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie, udzieliły takiego zezwolenia,


f.    wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Administratora treści Serwisu oraz na usunięcie przez Administratora wszelkich umieszczonych na Koncie Materiałów, które są sprzeczne z prawem, postanowieniami Regulaminu lub naruszają dobre obyczaje,

g.    wyrażam zgodę na modyfikowanie przez Administratora Usług w Serwisie, uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu lub Usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich czynności związanych z Serwisem,


h.    wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

d.    wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz Pocztę komunikatów, materiałów reklamowych oraz informacji handlowych wysyłanych przez Administratora w imieniu własnym lub na zlecenie innych Osób,


i.    umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, w tym wizerunku oraz informacji dotyczących innych osób, nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą i jestem świadomy odpowiedzialności za umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,j.    przyjmuję do wiadomości, że serwis zawiera treści również o charakterze erotycznym, a dostęp do nich Użytkownik uzyskuje wyłącznie na własne życzenie oraz że sam ponoszę wyłączną odpowiedzialność za prezentowanie tych treści osobom trzecim.

k.    zobowiązuję się do zapewnienia, że osoby trzecie korzystające z Serwisu za pośrednictwem mojego konta są pełnoletnie.IV ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.    Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora.

2.    Użytkownik poprzez umieszczenie Materiałów w Serwisie wyraża zgodę na korzystanie z Materiałów w zakresie osobistego użytku przez innych Użytkowników.

3.    Użytkownik przez umieszczenie Materiałów w Serwisie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Administratora umieszczonych przez siebie Materiałów, w tym wizerunku (licencja niewyłączna). Prawo do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania Materiałów obejmuje w szczególności prawo do kopiowania, utrwalanie na nośnikach danych, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, wykorzystywania publicznie, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji, wszystkich Materiałów umieszczonych w Serwisie. Prawo do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania Materiałów nie wygasa po usunięciu Konta.

4.    W przypadku umieszczenia w Serwisie treści stanowiących utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu

5.    Użytkownik ma prawo do korzystania z cudzych Materiałów umieszczonych w Serwisie w zakresie osobistego użytku. Wykorzystywanie Materiałów w inny sposób, w szczególności poprzez rozpowszechnianie lub publikowanie, jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie upoważnienia udzielonego przez  uprawnioną osobę.


6.    Każdy Użytkownik jest zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:


a.    podania prawdziwych Danych Osobowych,


b.    aktualizacji Danych Osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym,

c.    przestrzegania autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych Osób,


d.    zapoznawania się ze zmianami Regulaminu,

e.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub utrudnić korzystanie z Usług przez innych Użytkowników,


f.    nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

7.    Niedopuszczalne jest zbieranie, umieszczanie w Serwisie, kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie lub wykorzystanie w inny sposób Danych Osobowych Użytkowników lub Osób trzecich, w tym ich wizerunku lub jakichkolwiek innych informacji mogących naruszać prywatność lub prawa innych osób bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody Użytkowników lub Osób.


8.    Zabrania się umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

a.    treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, w szczególności materiałów i treści pornograficznych z udziałem małoletniego, związanych z propagowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,


b.    treści i materiałów uważanych powszechnie za obraźliwe lub naruszających dobra osobiste innych osób,

c.    treści i materiałów nakłaniających do popełnienia przestępstwa,

d.    treści i materiałów propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, w szczególności ze względu na płeć, rasową, kulturową, etniczną lub religijną,

e.    treści i materiałów nieprawdziwych lub poufnych,

f.    cudzego wizerunku bez wymaganej zgody,


g.    niezamówionej informacji handlowej (spam),

8.    oprogramowania objętego prawami innych Osób  bez właściwego upoważnienia,

9.    wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych lub narzędzi służących do nieuprawnionego zmieniania, usuwania, uszkadzania, niszczenia lub utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych oraz uzyskiwania haseł i danych identyfikacyjnych Użytkowników bez ich zgody lub w celach sprzecznych z prawem,

10.    haseł, kodów dostępu lub innych narzędzi umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

11.    Prowadzenie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub badawczej za pośrednictwem Serwisu bez zgody Administratora jest zabronione.

12.    Administrator jest uprawniony do wglądu, modyfikacji lub usunięcia Materiałów szkodliwych dla Serwisu bądź innych Użytkowników, naruszających prawo lub postanowienia Regulaminu, bez wcześniejszego powiadomienia.


13.    Administrator jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników lub naruszające postanowienia Regulaminu. Zablokowanie Konta następuje w szczególności na czas prowadzenia przez Administratora postępowania wyjaśniającego w sytuacji uzasadniającej rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

14.    W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta jest niedopuszczalne.


15.    Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.


16.    Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu Konta w drodze procedury podanej na stronie erotyzm-oczami-kobiet.pl/usuniecie_konta. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie i bez podania przyczyny.

15.    Rozwiązanie umowy przez Administratora polega na usunięciu Konta w sytuacji:


a.    naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa,

b.    naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,


c.    podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,

d.    umieszczenia na Koncie Materiałów mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

W szczególności usunięcie Konta może nastąpić po uprzednim zablokowaniu Konta w sytuacji określonej w punkcie 11 lub na podstawie Zgłoszenia.16.    Usunięcie Konta jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika dostępu do wszystkich Materiałów.


17.    W przypadku usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.


18.    Po usunięciu Konta, Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie określonym w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie niezbędnym do zakończenia świadczenia Usług.

19.    W przypadku umieszczenia na Koncie treści sprzecznych z prawem, Administrator jest upoważniony do zgłoszenia naruszenia prawa właściwym organom.


20.    Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą stanowić czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia przez Użytkownika wyrządzonej szkody.


V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych na warunkach określonych w Regulaminie.


21.    Administratorem Danych Osobowych jest Outline Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Chełmońskiego 8/2, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………., kapitał zakładowy Spółki: 50 000 złotych.


2.    Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.    Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora Danych Osobowych do zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz prawidłowej realizacji świadczonych Usług oraz w zakresie określonym w odrębnym oświadczeniu potwierdzanym przez Użytkownika w ramach procedury rejestracyjnej.

4.    Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do zabezpieczenia danych w systemie informatycznym przez wdrożenie i eksploatację środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem przez inne Osoby.

5.    Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie oraz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych ich poprawiania, uzupełniania lub aktualizacji oraz żądania usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont. Użytkownik ma prawo samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub aktualizować oraz usunąć Dane Osobowe z Bazy Kont.

6.    Administrator Danych Osobowych uprawniony jest do ujawnienia Danych Osobowych wyłącznie osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

7.    W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Danych Osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, Administrator:

a.    wzywa Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych,

b.    wzywa Użytkownika do niezwłocznej aktualizacji Danych Osobowych,

c.    Podejmuje czynności, o których mowa w punkcie 9.

Administrator jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

8.    Administrator ma prawo uzależnić świadczenie Usług od uprzedniego potwierdzenia przez Użytkownika Danych Osobowych zgłaszanych w formularzu rejestracyjnym poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub będzie budzić wątpliwości, Administrator może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9.    Postanowienia punktu 8 stosuje się odpowiednio w przypadku wątpliwości co do prawdziwości Danych Osobowych Użytkownika zgłaszanych w formularzu rejestracyjnym w trakcie trwania umowy. W takiej sytuacji Administrator może zablokować Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10.    Administrator ma prawo uzależnić świadczenie Usług od potwierdzenia przez Użytkownika legalności przetwarzania Danych Osobowych innych Osób udostępnionych w Serwisie poprzez przedstawienie zgody Osób, których udostępnione Dane Osobowe dotyczą. Przesłanie zgody jest dobrowolne. Jeżeli zgoda nie zostanie przesłana lub będzie budzić wątpliwość, czy Użytkownik ma prawo umieszczać w Serwisie Dane Osobowe innych Osób, Administrator może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.


VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług.

2.    Administrator nie udziela gwarancji, że aplikacje i mechanizmy Serwisu (formularze, linki, wyszukiwarki) będą działały w sposób prawidłowy.

3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń lub usuwania awarii.

4.    Administrator zobowiązuje się powiadomić Użytkowników o przerwach technicznych i czasie ich trwania.

5.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu powodowane w szczególności siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub Osób trzecich.

6.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę Materiałów ani inne szkody powstałe w wyniku czasowej niemożliwości korzystania z Serwisu, działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub Osób trzecich.

7.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z niezabezpieczonego lub pozbawionego ochrony antywirusowej komputera lub innych urządzeń umożliwiających korzystanie z Serwisu.

8.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.

9.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, w tym za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

10.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za efekty spotkań zaaranżowanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu.

11.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną Osobę Materiałów lub jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

12.    Użytkownik zamieszczający treści sprzeczne z prawem, Regulaminem lub naruszające dobra osobiste Użytkowników lub innych Osób może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora, Użytkowników  lub innych Osób.

13.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani innych Osób za szkody mogące powstać w związku z umieszczeniem w Serwisie Danych Osobowych, w tym wizerunku lub jakichkolwiek informacji dotyczących Użytkowników lub innych Osób. W tym zakresie pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik, który umieścił w Serwisie Dane Osobowe, w tym wizerunek lub jakiekolwiek inne informacje, w szczególności bez wiedzy lub zgody tych Użytkowników lub innych Osób.

14.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie lub wysyłane do Użytkowników na zlecenie innych podmiotów na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz Pocztę komunikatów, materiałów reklamowych oraz informacji handlowych, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a.    rzetelność i prawdziwość opisu produktów i usług, w tym informacji dotyczących ceny, użyteczności i właściwości produktów i usług,

b.    wady fizyczne i prawne produktów ani jakość usług, jak również ich zgodność z umową,

c.    skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań zaciągniętych za pośrednictwem lub w związku z działaniem Serwisu przez Użytkowników lub Osoby trzecie.

15.    Administrator nie udziela gwarancji ani rękojmii na żadne produkty ani usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu, w szczególności na zlecenie innych Osób.


VII SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1.    Użytkownik może reklamować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta zgłaszając nieprawidłowości Administratorowi.

2.    Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

3.    Administrator pozostawi reklamację bez rozpoznania:

a.    jeżeli zgłoszenie wynika z nieznajomości przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,

b.    jeżeli zgłoszenie dotyczy produktów i usług oferowanych w ramach Serwisu na zlecenie innych Osób lub przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.

4.    Administrator ma prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta.


VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin jest dostępny pod adresem erotyzm-oczami-kobiet.pl/regulamin.

2.    Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu oraz zasad z korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis Usług, szczególności poprzez wprowadzanie odpłatności za korzystanie Usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny zmiany.

3.    O zmianach Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników poprzez publikację zmian na stronie internetowej Serwisu oraz za pośrednictwem Poczty.

4.    W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik akceptując zmianę Regulaminu korzysta z Serwisu na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z ich akceptacją. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.    Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

6.    Zmiana lub unieważnienie któregokolwiek z postanowień Regulaminu prawomocnym orzeczeniem sądu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

hotzpod
Wystawa prac  erotyzm-oczami-kobiet.

Wystawa prac erotyzm-oczami-kobiet.

<

Od 20.10. do 20.12 2010 w ekskluzywnych alejkach City Park Residence można oglądać wystawę najlepszych fotografii przysłanych na konkurs “Erotyzm Oczami Kobiet”

BS Bohemia Sekt

BS Bohemia Sekt

<

Sponsor wernisażu - producent wysokiej jakości win musujących Bohemia Sekt oraz spokojnych - Habánské sklepy, Chateau Bzenec, Vino Mikulov oraz Winnica Pavlov.

Treści prezentowane na tej stronie
są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Oświadczam, że ukończyłem 18 lat.